NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA BỂ BIOGAS

1. Thành phần chất thải và lượng chất thải

2. Nhiệt độ môi trường

3.Môi trường kỵ khí

4. Ô nhiễm hóa chất

5. Tỷ lệ pha loãng nước và phân ko hợp lí

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA BỂ BIOGAS

1. Thành phần chất thải và lượng chất thải

2. Nhiệt độ môi trường

3.Môi trường kỵ khí

4. Ô nhiễm hóa chất

5. Tỷ lệ pha loãng nước và phân ko hợp lí